Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιοκαλλιέργειας

Τα οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2 είναι αδιαμφισβήτητα. Ειδικότερα αν λάβουμε υπόψη το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο καλείται, σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, να λειτουργήσει ο ελαιοκομικός τομέας (δηλαδή μείωση του κόστους παραγωγής). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες τις αγοράς για την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων που θα έχουν ταυτότητα και υψηλή προστιθέμενη αξία, δημιουργεί την ανάγκη για την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. Σε όλα τα παραπάνω, αν προσθέσουμε και την «απαίτηση» για την φιλο-περιβαλλοντική άσκηση της γεωργίας, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια δεν είναι απλά μια διαδικασία με αυτοσκοπό την έκδοση ενός πιστοποιητικού, αλλά πρέπει να αποτελεί ένα «μοντέλο παραγωγής» το οποίο θα ενσωματώσει όλες τις ποιοτικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων.

Λαμβάνοντας υπόψη των παραπάνω, ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει ένα γεωργικό μοντέλο παραγωγής στην ελαιοκαλλιέργεια, το οποίο βασίζεται στις αρχές της ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικής διαχείρισης, είναι προσαρμοσμένο στην καλλιέργεια της ελιάς και εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του εθνικού προτύπου πιστοποίησης AGRO 2-1 & 2-2/3 (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών) το οποίο και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των υπαρχόντων συστημάτων ποιότητας, ακολουθώντας τις αρχές και τις προδιαγραφές της ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Οι παραγωγοί εγγράφονται στο εν΄ λόγω σύστημα και ελέγχονται από τους γεωπόνους του συνεταιρισμού. Πραγματοποιούνται :

 • Εισαγωγική ενημέρωση των παραγωγών για τις βασικές αρχές λειτουργίας του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης και ορθής γεωργικής πρακτικής για τις υποχρεώσεις των παραγωγών (καθηκοντολόγια) σε σχέση με το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, για την ασφαλή χρήση, φύλαξη και εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων καθώς και του προστατευτικού ρουχισμού και, τέλος, για την συμπλήρωση των καταγραφών που αφορούν τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στην εκμετάλλευσή τους κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Τους δίνονται εγχειρίδια ελαιοκομικού συστήματος ποιότητας, έντυπα οδηγιών, έντυπα εργασιών και καλλιεργειών.
 • Έκδοση γραπτών οδηγιών για όλες τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση. Ειδικότερα, για θέματα φυτοπροστασίας οι παραγωγοί λαμβάνουν αναλυτική γραπτή οδηγία με την ακριβή ποσότητα του φυτοπροστατευτικού σκευάσματος που θα χρησιμοποιήσουν, το χρόνο επέμβασης, την υπολειμματικότητα του σκευάσματος, τον προστατευτικό εξοπλισμό που θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάθε φορά κλπ.
 • Πλήρης καταγραφή και έλεγχος όλων των εισροών και εφαρμογών που λαμβάνουν χώρα σε κάθε αγροτεμάχιο από τον παραγωγό, βάσει της καταγεγραμμένης και αποδεδειγμένης τήρηση των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής και της ολοκληρωμένης διαχείρισης από τους παραγωγούς.
 • Γίνεται συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος των εφαρμογών που λαμβάνουν χώρα στα αγροτεμάχια από τους παραγωγούς με την έκδοση καλλιεργητικών οδηγιών, βάσει της διενέργειας αναλύσεων εδάφους και φυλλοδιαγνωστικής πριν την λίπανση, όπως και τη διενέργεια αναλύσεων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο παραγόμενο προϊόν.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του παραγωγού ως προς τις απαιτήσεις του συστήματος, ορίζεται από τον επιβλέποντα γεωπόνο χρονικό διάστημα εφαρμογής των διορθωτικών ενεργειών. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση του παραγωγού, τότε τίθεται εκτός ελαιοκομικού συστήματος ποιότητας για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.Τέλος μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διεργασιών, γίνεται πιστοποίηση των παραγωγών από ανεξάρτητο και διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2-1 & 2-2/3.Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, είναι προφανές ότι η εξοικείωση των παραγωγών σε αυτό το μοντέλο καλλιέργειας και η συνεπακόλουθη εφαρμογή του, έχει πολλαπλά οφέλη.
  • Οδηγεί στην παραγωγή ποιοτικότερου και ασφαλέστερου προϊόντος για τον καταναλωτή.
  • Εξασφαλίζει συγκριτικό πλεονέκτημα για τους παραγωγούς του συνεταιρισμού έναντι των υπολοίπων.
  • Δημιουργεί μια κουλτούρα καλλιέργειας που αλλάζει τον τρόπο παραγωγής όπως τον ξέραμε έως τώρα.
  • Εκπαιδεύει τις μελλοντικές γενιές παραγωγών σε ένα καλλιεργητικό μοντέλο παραγωγής που αποτελεί την εγγύηση για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.
  • Δημιουργεί, διαχρονικά, σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτή και παραγωγού.Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας, πιστός στην μακρόχρονη ιστορία του στην παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας βρώσιμων ελιών, συνεχίζει με συνέπεια να παράγει και να προσφέρει άριστο προϊόν, υιοθετώντας και εκπαιδεύοντας τους παραγωγούς του σε σύγχρονα μοντέλα παραγωγής.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart